Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

ผู้บริหาร&พนักงานของบริษัทฯ🤲 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์&นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสาขาวิชาจุลชีววิทยา..

10 likes, 0 comments1 week ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

ร่วมต้อนรับท่านศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ(จากกรมสวัสดิการฯ,กระทรวงพัฒนาสังคมฯ,กรมจัดหางาน,ประกันสังคม,กระทรวงอุตสาหกรรม,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กรมประมง)เข้าเยี่ยมชม..

5 likes, 0 comments1 month ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 🥇ระดับทอง🥇 ด้านกิจกรรม“ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย..

5 likes, 0 comments2 months ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

ฝึกซ้อมดับเพลิง&อพยพหนีไฟ✌️การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งด้านภาคทฤษฎีและปฏิบัติของพนักงานทุกคน..

8 likes, 0 comments4 months ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

บริษัทฯ ได้ต้อนรับคณะตรวจประเมินกระบวนการผลิต จากประเทศ El SALVADOR และได้รับการรับรอง เมื่อวันที่..

3 likes, 0 comments4 months ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองว่าเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3..

4 likes, 0 comments4 months ago